Select Page

Πολιτική προσωπικών δεδομένων – GDPR

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Γενικά: Όροι χρήσης του ιστότοπου www.4peoplematters.com

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επισκέπτεται τον Ιστοχώρο χωρίς να αποκαλύπτει την
ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο χωρίς τη ρητή
συναίνεσή του.
Ωστόσο, προκειμένου ο επισκέπτης/χρήστης να δύναται να καταστεί αποδέκτης ηλεκτρονικού
ενημερωτικού υλικού (πχ. Newsletters) που αποστέλλει η Επιχείρηση, ώστε να ενημερώνεται
για θέματα που αφορούν τόσο τον ίδιο όσο και την Επιχείρηση συναινεί ρητά μέσα από την
συμπλήρωση της σχετικής φόρμας στην εγγραφή του στις υπηρεσίες του Ιστοχώρου και στην
παραχώρηση των κάτωθι στοιχείων (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση E-mail) στην Επιχείρηση.

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Η Επιχείρηση συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις της Νομοθεσίας περί προστασίας
προσωπικών δεδομένων. Η τυχόν επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από
τη Επιχείρηση πραγματοποιείται με την ρητή συγκατάθεσή του χρήστη, για τους κάτωθι
σκοπούς. Σκοπός της τυχόν επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τη
Επιχείρηση είναι η παροχή δυνατότητας στους επισκέπτες/χρήστες του Ιστοχώρου να
λαμβάνουν ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό (πχ. Newsletters) από την Επιχείρηση για θέματα
που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες, η μελλοντική επικοινωνία ή ενημέρωση τους σχετικά
με τα προϊόντα και της υπηρεσίες της Επιχείρησης και η μελλοντική παροχή προνομιακών
υπηρεσιών από την Επιχείρηση αναφορικά με τη χρήση του Ιστοχώρου, καθώς και
προκειμένου να αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της. Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από
τους χρήστες του Ιστοχώρου χρησιμοποιούνται προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση
και ουσιαστική επικοινωνία με την Επιχείρηση, να τους παρέχονται απαντήσεις σε
συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται κατά το
βέλτιστο οι παραγγελίες τους. Η Επιχείρηση δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή
συνεργάτη που δεν συνδέεται μαζί της τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη
πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες της.

Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων

Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει τα τυχόν προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες
παρέχουν σε τρίτα μέρη που δεν είναι θυγατρικές ή συνδεδεμένες με αυτή εταιρίες
αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) προκειμένου να συμμορφωθεί με
απαιτήσεις του νόμου, δικαστικών αποφάσεων ή κυβερνητικών κανονισμών,

(β) προκειμένου να υπερασπιστεί και να προστατεύσει τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της,

(γ) προκειμένου να
ενεργήσει κάτω από επείγουσες περιστάσεις για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας
των χρηστών του, των τοποθεσιών της στο Διαδίκτυο ή του κοινού.

Προστασία Δεδομένων

Η Επιχείρηση δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν
οι επισκέπτες/χρήστες. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας
και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Τα προσωπικά
στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που
ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και η Επιχείρηση χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και
διαδικασίες για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή
κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση,
κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή. Εντούτοις, αν και η Επιχείρηση καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθούν τα ανωτέρω στοιχεία, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι
οι ως άνω τεχνολογίες και διαδικασίες δεν θα προσβληθούν ποτέ και κατά οποιοδήποτε
τρόπο.
Προς τούτο, εάν υποπέσει στην αντίληψή οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη οποιαδήποτε
παράνομη, κακόβουλη, μη ενδεδειγμένη ή αθέμιτη χρήση δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, τα οποία σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση του Ιστοχώρου,
αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως γνωστοποιήσει το γεγονός άμεσα στην Επιχείρηση. Σε
διαφορετική περίπτωση θα ευθύνεται και ο ίδιος απέναντι στην Επιχείρηση.

Δικαιώματα υποκειμένων

Οι χρήστες του Ιστοχώρου δικαιούνται να ενημερωθούν από την Επιχείρηση σχετικά με το εάν
τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την
Επιχείρηση ή/και να προβάλλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων που τους αφορούν και ειδικότερα να ζητήσουν τη διόρθωση, την προσωρινή μη
χρησιμοποίηση, τη δέσμευση, τη μη διαβίβαση ή ακόμα και τη διαγραφή τους αλλά και την μη
αποστολή ενημερωτικού υλικού. Η σχετική αίτηση σε ό,τι αφορά την Επιχείρηση θα πρέπει να
είναι ενυπόγραφη, έγγραφη και να αφορά σε συγκεκριμένο αίτημα ή/και ενέργεια, να
αποσταλεί στην εξής διεύθυνση: [email protected] με την ένδειξη ‘Δεδομένα’ και
να συνοδεύεται από αποδεικτικά έγγραφα περί της ταυτότητας των αιτούντων. Η Επιχείρηση
υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός ημερών
από τη λήψη της σχετικής αίτησης – ή εάν το αίτημα είναι περίπλοκο εντός δύο μηνών.

Πληροφορίες μη προσωποπαγείς

Κατά την επίσκεψη του Ιστοχώρου της Επιχείρησης είναι ενδεχόμενο να συλλεχθούν κάποια
στοιχεία που δεν μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένο πρόσωπο (μη προσωποπαγή), τα
οποία βοηθούν την Επιχείρηση αποκλειστικά στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους
πελάτες της. Για παράδειγμα καταγράφονται τα ”domains” από τα οποία προέρχονται οι
επισκέψεις και γίνεται μέτρηση των δραστηριοτήτων των επισκεπτών στους δικτυακούς
τόπους της Επιχείρησης, αλλά με τρόπο που τα συλλεγόμενα στοιχεία παραμένουν μη
προσωποπαγή, δηλαδή ανίκανα να προσδιορίσουν την ταυτότητα του χρήστη. Οι πληροφορίες
αυτές ονομάζονται και δεδομένα ”clickstream” και χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο
αθροιστικά, με σκοπό την κατανόηση τάσεων και μοτίβων. Οι παραπάνω πληροφορίες δεν
εξετάζονται σε επίπεδο μεμονωμένων χρηστών. Η Επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά
τα στοιχεία για να αναλύσει τις τάσεις και τα στατιστικά δεδομένα και ως εκ τούτου να
παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες της.
Η συλλογή των παραπάνω πληροφοριών διενεργείται μέσω των λεγόμενων ”cookies”. Η
τεχνολογία αυτή δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες. Το cookie είναι ένα σύνολο
δεδομένων το οποίο έχει τη μορφή ενός μικρού ανώνυμου ίχνους (”text file”) το οποίο μπορεί
να αποστέλλεται από το Επιχείρηση στο browser του υπολογιστή του χρήστη στη συνέχεια
αποθηκεύεται εκεί και μέσω αυτού μπορεί να αναγνωριστεί ο υπολογιστής του χρήστη, αλλά
όχι ο ίδιος ο χρήστης. Τα cookies βοηθούν με πολλούς τρόπους ώστε να γίνεται η επίσκεψη
στον Ιστοχώρο της Επιχείρησης πιο διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα για το χρήστη. Ο χρήστης
μπορεί, εάν επιθυμεί, να απενεργοποιήσει εντελώς τα cookies στον browser του. Ωστόσο εάν
αυτό γίνει, μερικοί διαδικτυακοί τόποι μπορεί να μη λειτουργούν κανονικά.