Select Page

Όροι χρήσης του ιστότοπου

Όροι χρήσης του ιστότοπου www.4peoplematters.com

Ο παρών ιστότοπος 4peoplematters.com – συμπεριλαμβανομένων και των υποσέλιδων του
(εφεξής ”ιστοχώρος”) αποτελεί ιδιοκτησία της επιχείρησης ACL 4People Matters and Advisory
Services LTD (εφεξής ”Επιχείρηση”), η οποία εδρεύει στην Κύπρο, Αρκαδίου 12, Άγιος
Δομέτιος, Λευκωσία, ΑΦΜ: 10286819T, e-mail: [email protected]
[email protected].
Η Επιχείρηση έχει δημιουργήσει κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα, αρχεία, κείμενα,
γραφήματα) που εμπεριέχεται σε αυτό (εφεξής ”το Υλικό”) με σκοπό την παροχή
πληροφοριών στους επισκέπτες/χρήστες.
Τα πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, e-mail) παρέχονται στη ειδική
σελίδα ”Επικοινωνία”.
Στο παρόν περιλαμβάνονται κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό οι όροι χρήσης του
Ιστοχώρου. Περαιτέρω, κάθε τυχόν σύμβαση που συνάπτεται μέσω του ιστοχώρου διέπεται
από τους όρους που αναφέρονται στο παρόν καθώς και όσους, κατά περίπτωση
συμφωνηθούν μεταξύ των μερών. Οποιοδήποτε άλλοι όροι αποκλείονται ρητώς. Με την
επιφύλαξη της αρχής της τήρησης καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών, κάθε
χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του Ιστοχώρου θεωρείται ότι συναινεί
και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν
κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του
Ιστοχώρου και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Εάν δεν συμφωνεί ο επισκέπτης/χρήστης, τότε
οφείλει να διακόψει την πρόσβαση στον Ιστοχώρο και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και
του περιεχομένου του Ιστοχώρου.
Η χρήση και περιήγηση στον Ιστοχώρο ενδέχεται να υπόκειται σε κόστος σύνδεσης δικτύου το
οποίο επωμίζεται ο χρήστης.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης και κάθε άλλο κανόνα
που διέπει τη χρήση του Ιστοχώρου κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
Η χρήση του Ιστοχώρου υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η
χρήση. Ο χρήστης οφείλει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για
το περιεχόμενό τους.

Δικαιώματα, υποχρεώσεις και ευθύνη

O Ιστοχώρος ενδέχεται να περιέχουν διασυνδέσεις ή ενδείξεις αναφορικά με άλλες
ιστοσελίδες που ανήκουν και διαχειρίζονται τρίτοι. Η Επιχείρηση δεν χειρίζεται ούτε ελέγχει
και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία, προϊόν ή υπηρεσία
που εμπεριέχεται σε αυτές. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την
επίσκεψη ή χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους νόμιμους εκπρόσωπους
των εν λόγω ιστοσελίδων, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών
τους. Η Επιχείρηση δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται
στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ’ αυτόν είναι κατάλληλα για
οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται ”ως
έχει” χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.
Με τη χρήση του Ιστοχώρου, ο χρήστης δηλώνει ότι συμφωνεί ότι η χρήση γίνεται με δική του
ευθύνη και αναγνωρίζει ότι, παρ’ ότι η Επιχείρηση κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές
στη χρήση ή λάθη στο περιεχόμενο του Ιστοχώρου. Η Επιχείρηση δεν ασκεί κανένα είδος
παρέμβασης στα δεδομένα που τυχόν παρέχει ο χρήστης, ο οποίος οφείλει μεταξύ των άλλων
να συμπληρώνει σωστά τα πεδία στις on-line φόρμες επικοινωνίας.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα και σήματα τρίτων,
συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Ιστοχώρου, συμπεριλαμβανομένων
εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και
γενικά όλων των αρχείων αυτού του Ιστοχώρου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία,
κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις
σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών
συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει
αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να
”φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, με την εξαίρεση της
προσωπικής χρήσης και μόνο, όχι δηλαδή για δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή
της ένδειξης προέλευσής τους, χωρίς πάντα να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά
δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία ή/και η
δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει τμήματα του Ιστοχώρου χωρίς την προηγούμενη
ρητή συγκατάθεση της Επιχείρησης. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις
ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος Ιστοχώρου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων
οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους
πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς εκείνοι φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της Επιχείρησης αναλαμβάνει την
ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία δύναται να προκληθεί στην Επιχείρηση από κακή ή αθέμιτη
χρήση του υλικού του Ιστοχώρου.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Περιορισμός ευθύνης της Επιχείρησης

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η
Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των
σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της Επιχείρησης στις οποίες προβαίνει με
δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών που μεταφέρει
και εκθέτει, όπως αυτές υποδεικνύονται και μεταφέρονται από τους προμηθευτές της.
Η Επιχείρηση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα
παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.
Επίσης, η Επιχείρηση δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι
εξυπηρετητές servers μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται
χωρίς ”ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το τυχόν κόστος των ενδεχόμενων – ως ανωτέρω –
διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία
περίπτωση η Επιχείρηση.

‘Δεσμοί’ (links) προς άλλα sites

Η Επιχείρηση δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των
προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και
σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω ‘δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners.
Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους ο
επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες,
τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Επιχείρηση σε
καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις
υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά
οποιονδήποτε τρόπο.

Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία

Το τυχόν ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό (πχ. Newsletters) το οποίο αποστέλλει κατά καιρούς
η Επιχείρηση αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και ως εκ τούτου
προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών
συμβάσεων. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες
παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Προκειμένου ο επισκέπτης/χρήστης να
λαμβάνει ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό (πχ. Newsletters) της Επιχείρησης συναινεί ρητά
στην εγγραφή του στις υπηρεσίες του Ιστοχώρου και στην παραχώρηση των κάτωθι στοιχείων
(Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση E-mail) στην Επιχείρηση, τα οποία υπόκεινται στους όρους της
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – ως ανωτέρω. Στον χρήστη σε κάθε αποστολή
ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού (πχ. Newsletters) δίνεται η δυνατότητα διαγραφής του
από τις αντίστοιχες λίστες.

Ασφάλεια

Αν και η Επιχείρηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθεί το Επιχείρηση
από ψηφιακούς υιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία
ή/και προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη
λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, δεν μπορεί να
εγγυηθεί ότι ο Ιστοχώρος δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία. Συνεπώς η
ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε
επισκέπτη/χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια και η Επιχείρηση δε θα φέρει καμία
ευθύνη σε περίπτωση προσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) των
χρηστών από “υιούς” και άλλα βλαβερά αρχεία όπως αυτά εκτίθενται παραπάνω.

Παράβαση των όρων χρήσης

Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης, οι χρήστες θα υποχρεούνται σε
αποζημίωση για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία της Επιχείρησης. Η μη ενάσκηση από τις
εταιρίες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν
συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά της αυτά. Ρητά η Επιχείρηση επιφυλάσσεται
του δικαιώματος να επιβλέπει την εφαρμογή των παρόντων κανόνων κατά την απόλυτη
διακριτική της ευχέρεια.

Τελικές Διατάξεις

Η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις της νομοθεσίας περί καταναλωτών αλλά και οι
ρυθμίσεις περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση, όπως μεταξύ άλλων και οι
παρόντες όροι, υπογραμμίζεται, ότι εφαρμόζεται στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα,
τα οποία συναλλάσσονται για λόγους, που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική,
επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.
Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από το κυπριακό δίκαιο. Κάθε διαφορά, διαφωνία ή διένεξη
σχετικά με την εκτέλεση, εφαρμογή ή ερμηνεία του παρόντος και γενικά ό,τι αφορά τις σχέσεις
που θα δημιουργηθούν απ’ αυτήν, θα λύεται από τα Δικαστήρια της Κύπρου, που καθίστανται
με την παρούσα αποκλειστικά αρμόδια.